Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Utvalg for utmarkssaker 18.02.2020

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Møterom Porcelenstrand, Herredshuset
Dato         : 18.02.2020
Tid            : 13:30
Til stede   : Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 04/20 Orienteringer - Protokoll
PS 05/20 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2019 Protokoll
PS 06/20 Søknad om motorferdsel i utmark Saksframlegg Protokoll
PS 07/20 Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 18.02.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Utvalgssekretær  

 

 

PS 004/20 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Terje Aksnes:
Har kommet innspill om at det er mye rådyr, og at en bør se på minsteareal for rådyr.
Utvalgsleder og administrasjonen skal ha møte med ettersøkslag om organisering av dette i løpet av mars.

Statistikk for felt hjortevilt legges fram i neste møte.

Avslag på søknad om felling av jerv i Verdal vinteren 2020.
   
  
 
 

PS 005/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Ingen merknader.
   
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra forrige møte godkjent.
   
 
 

PS 006/20 Søknad om motorferdsel i utmark  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble framlagt.

Det ble votert med 4 mot 1 stemme (R).
     
VEDTAK:  
XXXXXXXXX gis dispensasjon for transport av utstyr til hytte og kjøring i godkjent rekreasjonsløype, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav b.

XXXXXXXXXXX gis ikke tillatelse for kjøring mellom hytte og start på rekreasjonsløype, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6  
  
 

PS 007/20 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Oddleiv Aksnes kommentarer til retningslinjer for motorferdsel:

Pkt 1.3 Delegasjon av lover og forskrifter
Klagesaker «enhet av landbruk osv.» bør byttes til behandles politisk av utvalg for utmarkssaker.

Pkt 3. «behovet ikke knytter seg til turkjøring» kan endres til rekreasjon

Pkt 6.3 endre «i luftlinje» til kjøreveg

Pkt 6.6 endre første punkt «kan gis til helse og omsorgsinstitusjoner, lag og foreninger, utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner der formålet med turen anses som helsebringende eller til utdanning og opplæringsformål. Andre punkt strykes.

Terje Aksnes kommentarer til retningslinjer for motorferdsel:

Pkt 3. Ta ut punkt «transport av materialer skal skje fortrinnsvis ved hjelp av leiekjørere for snøskuter på snøføre dersom dette er mulig.
     
VEDTAK:  
Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag:

Pkt 6.3 endring i fjerde punkt:
Endre «i luftlinje» til kjøreveg

Votering: Enstemmig vedtatt.

Pkt 6.6 endre første punkt «kan gis til helse og omsorgsinstitusjoner, lag og foreninger, utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner der formålet med turen anses som helsebringende eller til utdanning og opplæringsformål. Andre punkt strykes.

Votering: Enstemmig vedtatt.

1.3 «samt klagesaker» strykes. Legger til «Klagesaker etter § 5 behandles av utvalg for utmarkssaker.»

Votering: Enstemmig vedtatt.

Terje Aksnes fremmet følgende forslag:

Punkt 3, andre ledd «Transport av materialer skal skje fortrinnsvis ved hjelp av leiekjørere for snøskuter på snøføre dersom dette er mulig.» strykes.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Samlet innstilling med vedtatte endringer på rådmannens innstilling legges ut på høring.

Votering: Enstemmig vedtatt.  
  
  
 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 19.06.2020 08:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS