Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Møterom Porcelenstrand, Herredshuset
Dato         : 19.05.2020
Tid            : 13:00
Til stede   : 5 representanter

 


Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 08/20 Orienteringer - Protokoll
PS 09/20 Kulsli/Elnes hjort og elgvald Saksframlegg Protokoll
PS 10/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Verdal idrettsråd Saksframlegg Protokoll
PS 11/20 Søknad om godkjenning av rådyrvald – Jøsås/Stene/Dillan Saksframlegg Protokoll
PS 12/20 Søknad om utvidelse av rådyrvald – Skrove/Hjelde  Saksframlegg Protokoll
PS 13/20 Søknad om utvidelse av Musum rådyrvald  Saksframlegg Protokoll
PS 14/20 Utsette behandling – Kommunale retningslinjer for motorferdsel i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 15/20  Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal (tilleggssak fremmet i møtet - Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 19.05.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Nei Vara: Arild Stenberg
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Rådgiver skog og utmark  

 

 

PS 008/20 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Leder i utvalget orienterer om hva som er gjort siden siste møte. Leder og utvalgssekretær har hatt møte med ledere i Øvre og Nedre Verdal vald om status for valdene. Positivt møte hvor de fikk innsyn i hvordan valdene fungerer.

Leder orienterer om brev fra Vuku Landbrukslag om hjorteviltforvaltningen. Saksbehandler sender ut brev om at valdene skal innhente underskrifter fra alle grunneiere i valdet, slik at det formelle er i orden.

Leder orienterer om at det jobbes med minsteareal på rådyr.

Leder orienterer om at det er funnet en del død elg i løpet av vinter og vår. Leder mener at elg som blir avlivet blir sendt inn for å undersøke om hva som kan være årsaken.

Saksbehandler orienterte om avskyting av hjortevilt i 2019 og bestandsutvikling fra 2009-2019.   
  
 
 

PS 009/20 Kulsli/Elnes hjort og elgvald  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble framlagt.

Oddleiv Aksnes:
Ikke en ønsket utvikling at det blir opprettet små vald. Mulig man må starte med å endre valdstrukturen i kommunen. For eksempel dele opp valdene grendvis.

Votering om rådmannens innstilling:
Enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Verdal kommune godkjenner søknad om oppretting av nytt elg, hjort og rådyrvald, Kulsli/Elnes, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 3500 dekar for elg og hjort, og 3818 da for rådyr.

Torbjørn Leirset er valdansvarlig representant.
 
   
 

PS 010/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Verdal idrettsråd  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble framlagt.

Votering om rådmannens innstilling:
Enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Verdal idrettsråd gis dispensasjon som omsøkt for bruk av ATV til transport av utstyr i forbindelse med klopping til fra Kavelbruin til Grønningen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Det gis tillatelse for én tur med ATV i perioden 20. mai til 30. juni.

Vilkår for kjøring:

  • Dispensasjon skal medfølge under kjøring
  • Det gis dispensasjon for inntil én tur.
  • Det skal benyttes ATV med belter for å minimalisere kjøreskader, jf. grunneiers tillatelse.
     

Saken vurderes ikke å være i konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser etter §§ 8-12.  
  
  
 

PS 011/20 Søknad om godkjenning av rådyrvald – Jøsås/Stene/Dillan  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble fremlagt.

Votering om rådmannens innstilling:
Enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Verdal kommune godkjenner søknad om oppretting av nytt rådyrvald, Jøsås/Stene/Dillan, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 2043 da.

Torbjørn Stene er valdansvarlig representant.  
  
  

 

PS 012/20 Søknad om utvidelse av rådyrvald – Skrove/Hjelde  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling legges fram.

Saksbehandler opplyser om at søker har kommet med nye opplysninger pr telefon om at det var feil i utregning av areal pga. at noen eiendommer var utelatt. Dette gjør at tellende areal blir 11 312 da, dersom en tar med 30 % av dyrket mark, mot 9753 da som det står i saksframlegget. Søker opplyste også at de ønsker å søke om kvotefri jakt, da tellende areal overstiger 10 000 da, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 20 andre ledd.

Forslag fra Terje Aksnes:
Saken sendes tilbake til søker for å tydeliggjøre hvilke eiendommer som er med før saken behandles på nytt.

Votering over forslag fra Terje Aksnes:
Enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Saken sendes tilbake til søker for å tydeliggjøre hvilke eiendommer som er med før saken behandles på nytt.
   
  
  

PS 013/20 Søknad om utvidelse av Musum rådyrvald  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling legges fram.

Votering over rådmannens innstilling:
Enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Verdal kommune godkjenner søknad om utvidelse av rådyrvaldet Musum, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 1001 dekar.

John Ivar Kjesbu er valdansvarlig representant.
   
  
  

PS 014/20 Utsette behandling – Kommunale retningslinjer for motorferdsel i Verdal kommune  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling blir framlagt.

Votering om rådmannens innstilling:
Enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Verdal kommune utsetter behandling av kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune fram til det kommer en endelig avklaring om endringer i lov om motorferdsel i utmark og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
   
 
 
 
PS 015/20 Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Leder Terje Aksnes fremmet tilleggssak:
Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal tildelingsområde fra en tildelt kvote i bestandsplanen for Nedre Verdal tildelingsområde i år 2020 og 2021. Det foreslås tildelt elg redusert med 15 dyr per år, fra 115 til 100 dyr. Dyr som ikke ble felt i 2019 overføres ikke til år 2020, like ens fra 2020 til 2021.

Motforslag fra Oddleiv Aksnes:
Saken utsettes inntil saksgrunnlag foreligger.

Votering over forslagene: 4 mot 1 for Oddleiv Aksnes forslag.
      
VEDTAK:  
Saken utsettes inntil saksgrunnlag foreligger.  
  

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 19.06.2020 08:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS