Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Utvalg for utmarkssaker 22.10.2020

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Møterom Garnes, 1. etasje, Herredshuset
Dato         : 22.10.2020
Tid            : 13:00
Til stede   : 4 representanter

 


Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 28/20 Orienteringer - Protokoll
PS 29/20 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll
PS 30/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Arild Schive
Saksframlegg Protokoll
PS 31/20 Søknad om motorferdsel i utmark - barmark - Vera Hytteservice
Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 22.10.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Vara: Kathrine Sandvold Lundgren
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Nei Ingen vara

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Rådgiver skog og utmark/møtesekretær  
Sten Solum Landbrukssjef  

 

 

PS 028/20 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Leder orienterte om møte med grunneiere og leder i Nedre Verdal tildelingsområde i skihytta i Marka. Det ble en grei diskusjon om død elg og elgbestanden nord for Verdalselva. Man skal prøve å få til et tilsvarende møte utpå vinteren for å evaluere elgjakta.
Leder orienterte om samtale med Kjetil Aarstad om skadeskytinger. Har vært lite skadeskytinger.
Leder orienterte om at det ikke blir innlevert mer enn kjever fra voksen ku i 2020. Senere år skal det innleveres kjever fra alle kategorier.
 
 
 

PS 029/20 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune  Til toppen av siden

BEHANDLING:
Hilde Daleng, SP: Synes ikke kommunens retningslinjer skal være strengere enn nasjonale føringer.
Fremmer forslag om at retningslinjene sendes tilbake og ny lovgivning jobbes inn i retningslinjene.

  • «§ 5 bokstav c etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknytte veg» i henhold til loven åpnes det opp for å gi løyve hvis kriteriene innfris.
  • Leiekjøringsordning videreføres, men forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § bokstav c praktiseres på lik linje i områdene med leiekjøring.
  • Etablerte traseer benyttes og legges ved i søknad.
  • Brudd på vedtak som er gitt, medfører til inndragning av løyve.
  • Innføres i en prøveperiode på 5 år. Løyve gjelder så lenge prøveperioden foregår.

 

Punkt for begrensning i antall turer og krav til kjørebok fjernes fra 6.2 om § 5 bokstav b.

Retningslinjene sendes ut på høring.

Votering om Hilde Dalengs forslag mot kommunedirektørens forslag:
Enstemmig for Hilde Dalengs forslag.

VEDTAK:  
Retningslinjene sendes tilbake til administrasjonen og ny lovgivning jobbes inn i retningslinjene.

  • «§ 5 bokstav c etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknytte veg» i henhold til loven åpnes det opp for å gi løyve hvis kriteriene innfris.
  • Leiekjøringsordning videreføres, men forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § bokstav c praktiseres på lik linje i områdene med leiekjøring.
  • Etablerte traseer benyttes og legges ved i søknad.
  • Brudd på vedtak som er gitt, medfører til inndragning av løyve.
  • Innføres i en prøveperiode på 5 år. Løyve gjelder så lenge prøveperioden foregår.

 
Punkt for begrensning i antall turer og krav til kjørebok fjernes fra 6.2 om § 5 bokstav b.

Retningslinjene sendes ut på høring.

   
   
 

PS 030/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Arild Schive  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Arild Schive gis dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte «Kjesbua» gnr/bnr 156/8, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e, og dispensasjon for kjøring med ATV jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Transportens formål: Persontransport og frakt av bagasje.

Tillatelsen gjelder: 2 årlige turer med ATV og 5 årlige turer med snøscooter til hytte «Kjesbua» gnr/bnr 156/8. Tillatelsen er gyldig til 1. november 2024.

Kjøring på barmark skal følge gamle kjørespor eller veg.

Det må tas hensyn til dyreliv, vegetasjon og reindrift.

Grunneiers tillatelse må innhentes før kjøringen tar sted.

Søknaden er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Mislighold av dispensasjon eller vilkår, samt endrede forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragelse av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

  
  
 

PS 031/20 Søknad om motorferdsel i utmark - barmark - Vera Hytteservice  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Utvalgssekretær orienterte utvalget om at søker hadde ringt og ønsket ti turer for kjøring til hytte da det er store mengder materialer som skal opp.

Kathrine Lundgren fremmet forslag om å endre vedtaket fra to til ti turer.

Votering over Lundgrens forslag:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Vera hytteservice gis dispensasjon for kjøring med ATV til hytte i Bringsåsen, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Transportens formål: Kjøring av materialer og utstyr i forbindelse med utbedring av skade på hytte.

Tillatelsen gjelder: Ti (10) turer til hytte gnr/bnr/fnr 200/1/151. Tillatelsen gjelder fram til 15. desember 2020.

Kjøring på barmark skal følge gamle kjørespor eller veg, og skal ikke føre til nye kjørespor.

Søknaden er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Mislighold av dispensasjon eller vilkår, samt endrede forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragelse av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12. 
  
 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 10.12.2021 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS