Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Utvalg for utmarkssaker 21.04.2022

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Møterom Porcelenstrand, Herredshuset
Dato         : 21.04.2022
Tid            : 13:00 - 
Til stede   :  5 representanter
Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenter
PS 3/22 Orienteringer - Protokoll
PS 4/22 Søknad om motorferdsel i utmark - Maja Rostad
Saksframlegg Protokoll
PS 5/22 Søknad om motorferdsel i utmark - Terje Formo
Saksframlegg Protokoll
PS 6/22 Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltning i Verdal kommune 2022-2025 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 20.04.2022
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja
Hilde Daleng SP Medlem Ja
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Nei Vara: Grethe Johnsen Sliper

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Utvalgssekretær  
Gjermund Gomo Rådgiver miljø  

 

 

PS 3/22 Orienteringer  Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/22 Søknad om motorferdsel i utmark - Maja Rostad  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Votering: Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gis Maja Rostad følgende dispensasjoner:

To -2- turer med gravemaskin for graving av trasé for strøm til hytte, grunnarbeid, og opparbeiding av sti.

Fem -5- turer med ATV for frakt av materialer og utstyr i forbindelse med hyttebygging og opparbeiding av sti.

Kjøring med snøscooter i samsvar med byggetillatelse er tillat med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 3 bokstav d.

Byggetillatelser må medbringes under kjøring.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12 jfr § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jfr motorferdselsl. §12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.

 

 

 

PS 5/22 Søknad om motorferdsel i utmark - Terje Formo  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Votering: Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Terje Formo gis dispensasjon for kjøring av gravemaskin og ATV i forbindelse med hyttebygging på gnr/bnr 225/19.

Formål: Kjøre gravemaskin til hytte for grunnarbeider, og kjøring av utstyr og materialer med ATV.

Det gis dispensasjon for én -1- tur fram og tilbake med gravemaskin, og fem -5- turer med ATV.

Tillatelsen er gyldig til 31. oktober 2022.

Tillatelse fra grunneier må innhentes og medbringes under kjøring. Dispensasjon fra kommunen må medbringes under kjøring.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.

 

 

PS 6/22 Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltning i Verdal kommune 2022-2025  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Utvalg for utmarkssaker ber kommunedirektøren framlegge forskningsgrunnlaget som foreligger omkring jaktas påvirkning på brunsttida hos elg når saken legges fram i kommunestyret.

Terje Aksnes fremmet følgende forslag:
Det legges til følgende punkt under virkemidler på side 5.

  • For å gi elgbestanden mest mulig fred i høgbrunsten, 2. til 10. oktober, henstiller kommunen tildelingsområdene om en pause i jaktutøvelsen i dette tidsrommet.

 

Votering:

Votering om kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektørens innstilling falt med 1 mot 4 stemmer (Hilde Daleng, SP)

Votering om kommunedirektørens innstilling med tilleggspunkt fremmet av Terje Aksnes:

Vedtatt med 1 mot 4 stemmer (Hilde Daleng, SP)

INNSTILLING:  
Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt vedtas med følgende endringer:

Det legges til følgende punkt under virkemidler på side 5.

  • For å gi elgbestanden mest mulig fred i høgbrunsten, 2. til 10. oktober, henstiller kommunen tildelingsområdene om en pause i jaktutøvelsen i dette tidsrommet.

 

 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 19.05.2022 08:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS