Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Avlastning og støtte

 

 

 

 

 

AVLASTNINGSTILTAK FOR BARN OG UNGE MED NEDSATT FUNKSJONEVNE
   Til toppen av siden
Verdal kommune gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger per måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis enten i Verdal kommunale avlastningsbolig , eller i form av privatavlastning.

Bilde av inngangspartiet til Verdal kommunale avlastningsbolig - klikk for større rormat
Klikk på bikldet for større format

Verdal kommunale avlastningsbolig er en institusjon som har adresse Ringveg nord 3E, 7650 Verdal. Tlf 47 97 62 54
Ansatte som jobber der har fokus på selvstendighet, brukermedvirkning, opplevelser og samarbeid med foreldre og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Privat avlastning er en annen måte å organisere avlastningstiltaket på. Ved privat avlastning besøker barnet/brukeren en avlaster i sitt eget hjem / besøkshjemmet.

Dette er en tjeneste som det fattes enkeltvedtak på etter helse og omsorgstjenesteloven.
Søknadsskjema finner du her

Kontaktperson
Avd.leder Ellen Stuberg 99 03 14 55.

Mer informasjon om tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

 
AVLASTNINGSHJEM
     Til toppen av siden
Besøkshjem
Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Et hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk eks. hver 3. eller hver 4. helg, enkelte feriedager og lignende.
 
Hvem kan bli besøkshjem?

  • Trygge voksne som synes det er artig å være sammen med barn og ungdom
  • Engasjerte voksne som synes det er givende å samarbeide med andre instanser om barns ve og vel
  • Varme voksne i en stabil livssituasjon
  • Folk med tid, krefter og god helse
  • Det kreves god vandel

 

Det er ingen krav til utdanning. Man kan være enslig, par, med eller uten egne barn. Vi bruker tid sammen for å finne ut hvilket barn som passer best for det bestemte besøkshjem.
 
Hvorfor trenger barn et besøkshjem?

  • For å få opplevelser
  • For å få flere mestringssituasjoner
  • For å få flere gode voksenmodeller eller
  • For å gi foreldrene avlastning

 

Besøkshjemsordningen er et tiltak gjennom barnevernet, og barnet bor oftest hjemme hos foreldrene. Ordningen er først og fremst rettet mot barna, slik at han eller hun får en avveksling hjemmefra. Men noen kommuner tilbyr også besøkshjem som en form for avlastning for foreldre, for eksempel aleneforeldre.

 
DØVETOLK / DØVBLINDETOLK /      Til toppen av siden 
TOLKLEDSAGERHJELP
Verdal kommune har ingen egen tolketjeneste for døve. Slike tjenester formidles gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.
Mer informasjon om tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede finner du hos NAV

Tegnspråk
Informasjon om tegnspråk fra wikipedia.

 
HJELPEMIDLER     Til toppen av siden
Førerhund

 

Hjelpemiddel / Teknisk hjelpemiddel / Tekniske hjelpemidler
I verdal kommune er det Arbeid med bistand-bedriften Veksttorget som administrerer ordningen med tekniske hjelpemidler.
Utførlig informasjon om hvilke hjelpemidler som finnes både for korttidslån og langtidslån, samt informasjon om søknadsprosessen. 

Brosjyre om tekniske hjelpemidler fra rehabiliteringstjenesten. (PDF)

Hjelpemiddelsentralen
NAV har ansvaret for hjelpemiddelsentralene i landets fylker.
Hjelpemiddelsentralen i Trøndelag finner du her.

 

LEDSAGER     Til toppen av siden
Ledsagerbevis
Elektronisk søknadsskjema - trenger du hjelp, ta kontakt med Servicekontoret (74 04 82 00).
 
Formål med tjenesten
Ledsagerbevis skal gi mennesker med nedsatt funksjonsevne samme
mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.

Hvem får tjenesten?
Ordningen forutsettes å gjelde for personer med varig nedsatt funksjonsevne. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer for ledsagerbevis. Som varig regnes nedsatt funksjonevne av minst 2-3 års varighet, men kravet til varighet kan ut fra utstedende myndighets konkrete vurdering fravikes i det enkelte tilfelle.

Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den kommunen hvor det søkes om ledsagerbevis. Den nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Hva omfatter tjenesten?
Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler.

Hvordan få tjenesten?
Elektronisk søknadsskjema - trenger du hjelp, ta kontakt med Servicekontoret (74 04 82 00).
Som vedlegg til søknaden må følge dokumentert behov for ledsager fra primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat, samt passbilde.

Saksbehandlingstid
Søknadene behandles fortløpende.

Vilkår:
Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser.

Kontaktinfo:
Servicekontoret  Tlf. 74048200
Saksbehandlere: Kundebehandlere v/Servicekontoret
E-post: postmottak@verdal.kommune.no

Ledsagerstøtte
*

Ledsagertjeneste
*

 
STØTTEKONTAKT / TRENINGSKONTAKT / FRITIDSKONTAKT
     Til toppen av siden
Informasjon om ordningene fås ved henvendelse til Forvaltningskontoret.
Kontakt Servicekontoet på tlf. 74 04 82 00.

Du kan dessuten lese om støttekontakttjenesten her, og mer om ordningen med treningskontakt her.

Dersom du har lyst til bli støttekontakt, finner du mer informasjon og mulighet for å søke om å bli støttekontakt her.

Søknadsskjema for tjenester innen omsorg og velferd finner du her.

 
TILRETTELAGT FRITID     Til toppen av siden
Informasjon om tilrettelagt fritid under Fritid på tema Kultur, idrett og fritid.

Publisert: 17.02.2009 11:05 Sist endret: 20.04.2021 11:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS