Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Botilbud

 
KOMMUNAL BOLIG
     Til toppen av siden
Kommunal leilighet / Kommunal utleiebolig
Kommunen disponerer et betydelig antall leiligheter i tillegg til omsorgsboliger, trygdeboliger og trrygghetsboliger.

Se mer informasjon under boligsosialt team (tidligere boligkontoret) - der finner du også søknadsskjema for kommunal bolig.

Midlertidig husvære / Midlertidig bolig / Midlertidig botilbud
Kommunen er pålagt å finne midlertidig husvære for de som ikke klarer det selv.
Informasjonsside om midlertidig botilbud (nødsituasjon) hos NAV 
Se boligsosialt team (tidligere boligkontoret) for ytterligere informasjon om / søknad på / tildeling av kommunale boliger.

 
OMSORGSBOLIG / TILRETTELAGT BOLIG / BOFELLESSKAP
     Til toppen av siden
Omsorgboliger har ikke fast bemanning, men beboerne vil få tildelt hjemmetjenester etter behov slik som andre hjemmeboande. Omsorgsboligen er beboeren sitt eget hjem.

Kommunen har følgende omsorgsboligtilbud:

For mennesker med nedsatt funksjonsevne:

 • 6 omsorgsboliger med døgnbemanning ved Veslefrikk bofellesskap
 • 5 omsorgsboliger med døgnbemanning i Ringveg Nord bofellesskap
 • 7 boliger med døgnbemanning på Lysgård
 • 6 leiligheter i døgnbemannet bofellesskap i Prost Brants vei

 

Andre omsorgsboliger:

 • Bofellesskap på Kvisla med 5 leiligheter for brukere med psykiske lidelser.
 • Døgnbemannet bofellesskap med 7 omsorgsleiligheter ved Vuku bo- og helsetun, samt 13 trygdeleiligheter i samme bygg.
 • 18 omsorgsboliger for eldre. Disse boligene ligger i nær tilknytning til Ørmelen bo- og helsetun.
 • 36 omsorgsboliger på Stekke. 32 av disse leies ut etter søknad og behovsprøving, mens de 4 siste brukes som rehabiliteringsleiligheter.
 • 5 omsorgsboliger på Reinsholm for brukere med rusproblemer.

 

Ledige omsorgsboliger/trygeleiligheter kunngjøres på kommunens nettside, kommunens facebook-side, og kommunes twitter-konto, i tillegg til i lokalavisa. Leilighetene tildeles av inntaksnemda.

Søknadsskjema for omsorgsbolig/trygdebolig

 
SYKEHJEM     Til toppen av siden
Se oversikt over egenbetaling ved langtidsopphold i institusjon her.
  
Aldersheim / Aldershjem / Gamlehjem / Institusjon / Institusjonsplass / Pleieheim / Pleiehjem / Sykehjem / Sykeheim / Sykehjemsopphold / Sykeheimsopphold / Sykehjemsplass / Sykeheimsplass

Informasjon om tjenestene / tjenestebeskrivelse finner du her.

 

Ørmelen bo- og helsetun har 20 sykehjemsplasser på avdeling Fredheim.Avdelingen er delt i 3 tilrettelagte enheter for personer med demens og alderspsykiatri.
Telefonnumre:

 • 400 22 616 (Fredheim post 1)
 • 400 22 619 (Fredheim post 2)
 • 400 22 623 (Fredheim post 3) 
 • Avdelingsleder 477 92 142

 

Verdal bo- og helsetun har 66 sykehjemsplasser inkludert 11 plasser for demente i skjermet enhet og 4 døgnrehabiliteringsplasser.
Telefonnumre:

 • 940 18 183 (Vaktrom 1. etg)
 • 404 07 703 (Vaktrom 2. etg)

 

Avlastningsopphold
Se korttidsopphold under Avlastning og støtte på tema Omsorg, trygd og sosiale tjenester.


Verdal bo- og helsetun og Ørmelen bo- og helsetun har avlsatningstilbud for eldre. Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis.

 

Langtidsopphold
Kommunen har to institusjoner for langtidsopphold, Verdal bo- og helsetun og Ørmelen bo- og helsetun.

Se oversikt over egenbetaling ved langtidsopphold i institusjon her.
 
Undervisningssykehjem / utviklingssenter for sykehjem
Verdal bo- og helsetun er tildelt status som undervisningssykehjem fra 2007, senere endret til Utviklingssenter for sykehjem..
Se informasjon om utviklingssenteret for sykehjem her.
 
  
TRYGDE- OG SERVICEBOLIG     Til toppen av siden
Tilrettelagt bolig / Trygdebolig
Se omsorgsbolig.

Publisert: 17.02.2009 11:06 Sist endret: 16.06.2021 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS