Gå til innhold Globalmeny Forsiden
refleks2_topp

Økonomiske ytelser

 

 

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER     Til toppen av siden
Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som har erstattet tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger, og den skal sikre inntekt i en overgangsperiode der man på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Temaside om arbeidsavklaringspenger fra NAV.  

Attføringspenger / Arbeidsavklaringspenger
Ordningen med attføringspenger er opphørt fra 1. mars 2010. Fra samme tidspunkt er det innført en ny stønad som erstatter tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. 

Temaside om arbeidsavklaringspenger fra NAV.
 
Attføringsstønad
Ordningen med attføringstønad er opphørt fra 1. mars 2010. Fra samme tidspunkt er det innført en ny stønad som erstatter tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger

Temaside om arbeidsavklaringspenger fra NAV.
 
Rehabiliteringspenger
Ordningen med rehabiliteringspenger opphørte 1. mars 2010, og den ble da erstattet med en stønad som kalles arbeidsavklaringspenger.

Temaside om arbeidsavklaringspenger fra NAV
 
 
BARNETRYGD     Til toppen av siden
Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med barn i en egen husholdning. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.
Temaside om barnetrygd fra NAV
 
 
BOSTØTTE - (se også Boligtilskudd)     Til toppen av siden
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Se informasjonsfilm om bostøtte fra Husbanken.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
For å få hjelp og rettledning om bostøtte - ta kontakt med Servicekontoret, tlf. 74 04 82 00, E-post servicekontoret@verdal.kommune.no.

Hem kan søke?
På nettsidene til Husbanken kan du se hven som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen, og hvilke grenser for inntekt som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
Sjekk om du kan få bostøtte.

Hvordan søker du bostøtte?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir.
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. i hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
Søk bosøtte.
Papirsøknader skal du sende til Servicekontoret, Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.
 
Meld fra om endringer.
Dersom du får innvilget bostøtte, trenger du ikke søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

 • dersom det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn et eget skjema)
 • dersom du / dere flytter til nytt bosted (da må du også søke på nytt)
 • dersom en eller flere personer flytter inn eller ut av bostedet
 • dersom bokostnadene endrer seg
 • dersom en i huslyden blir student
   

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte. 
Dersom du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du fikk melding om vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon 
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens sider om bostøtte.
Du kan også ta kontakt med kommunen for å få hjelp og rettledning - kontakt i så fall Servicekontoret, tlf. 74 04 82 00,
E-post servicekontoret@verdal.kommune.no.

Regelverk 

DAGPENGER     Til toppen av siden
Arbeidsledighetstrygd / Arbeidsløshetstrygd
Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt og skal bidra til å søke og beholde arbeid.
Temaside om dagpenger under arbeidsløshet / arbeidsledighetstrygd fra NAV
 
 
REISEUTGIFTER     Til toppen av siden
Reisetilskudd
Som et virkemiddel for å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid, kan det i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger gis reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet.
Temaside om reisetilskudd fra NAV.

Syketransport
Dekking av reiseutgifter til persontransport ved behandling og rehabiliteringsopphold.
Se mer informasjon om syketransport under Pasientrettigheter på tema Helse. 
 
 
ENGANGSSTØNAD     Til toppen av siden
Engangsstønad gis ved fødsel og ved adopsjon dersom du ikke har rett til foreldrepenger.
Temaside om engangsstønad ved fødsel og adopsjon fra NAV.
 
 
FORELDREPENGER     Til toppen av siden
Adopsjonspenger
Skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med adopsjon. Loven er endret 1. juli 2009. Det gis to sett med stønadsperioder avhengig av om dato for omsorgsovertakelse er før eller etter 1. juli 2009.
Informasjon om foreldrepenger fra NAV.
 
Fødselspenger
Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel. Loven er endret fra 1. juli 2009. Det gir to sett med stønadsperioder avhengig av om fødsel eller dato for omsorgsovertakelsen er før eller etter 1. juli 2009.
Informasjon om foreldrepenger fra NAV.
 
 
GJELDSRÅDGIVNING     Til toppen av siden
Gjeldsordning / Gjeldsoffer / Gjeldsproblem
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Gratis landsdekkende telefontjeneste for økonomisk rådgivning for privatpersoner - 800GJELD (800 45 353)

Temaside om gjeldsordningPolitiets nettside.
  
Gjeldsordningsloven fra Lovdata.
 
Inkasso
Inkassoloven fra Lovdata.
 
Livsopphold / Livsoppholdssatser
Temaside om livsopphold og livsoppholdssatser fra NAV.
 
 
KONTANTSTØTTE     Til toppen av siden
Kontantstøtten skal bidra til at familiene får mer tid til omsorg for egne barn og gi større valgfrihet når det gjelder å velge hvordan barna skal passes.
Temaside om kontantstøtte fra NAV.
 
Kontantstøtteloven fra Lovdata.
 
 
OMSORGSLØNN     Til toppen av siden
Kommunen kan yte omsorgslønn til personer som pleier og har omsorg for familie og / eller  andre personer som står en nær. Hovedformålet med omsorgslønnsordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.

I Verdal administreres ordningen med omsorgslønn av Bo- og dagtilbudtjenesten. For å søke om omsorgslønn må skjema for søknad om pleie- og omsorgtjenester brukes. 
Tlf 74 04 84 04
 
 
OMSORGSPENGER     Til toppen av siden
Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.
Temaside om omsorgspenger fra NAV
 
 
REHABILITERINGSPENGER     Til toppen av siden
Ordningen med attføringspenger opphørte 1. mars 2010, og den ble da erstattet med en stønad som kalles arbeidsavklaringspenger.

Temaside om arbeidsavklaringspenger fra NAV
 
 
SOSIALHJELP     Til toppen av siden
Økonomisk stønad
For informasjon om rettigheter og regelverk, se NAV - Sosiale tjenester - økonomisk stønad  Hovedregelverket finnes i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4. 
 
Grunnstønad
Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.
Temaside om grunnstønad fra NAV.
 
Hjelpestønad
Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller har medfødt nedsatt funksjonsevne.
Temaside om hjelpestønad fra NAV.

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.
Temaside om forhøyet hjelpestønad fra NAV.
 
Kommunalt lån / Sosiallån
I enkelte tilfeller kan stønaden bli gitt som et lån (sosiallån).  Dette er som oftest et rentefritt lån som enten tilbakebetales i en engangssum, eller med månedlige avdrag.  Ved vurdering om at hjelpen skal gis som lån eller ikke skal det vurderes i forhold til stønadsmottakerens mulighet til å tilbakebetale lånet. Med andre ord: Økonomisk stønad i form av lån er først og fremst aktuelt dersom sosialtjenesten antar at mottaker vil bli i stand til å tilbakebetale lånet.
Det kan være aktuelt å yte stønad i form av lån i situasjoner der sosialtjenesten, etter en konkret vurdering, mener søkers økonomiske situasjon vil bedre seg innen kort tid, f.eks. der vedkommende er i ferd med å selge sin bolig, eller der vedkommende forventes å få nødvendige midler på annen måte.
 
Kvalifiseringsprogram
Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.
Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at :

 • søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering 
 • tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes muligheter for deltakelse i arbeidslivet
 • arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program

Les mer om kvalifiseringsprogrammetNav sine hjemmesider.
 
Livsopphold / Livsoppholdssatser
Loven har ingen bestemmelser om selve stønadsnivået. I utgangspunktet står kommunene fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Det er imidlertid et krav at stønaden i den enkelte saken sikrer søkeren et forsvarlig livsopphold.
På den annen side bør ytelsene ikke være slik at klienten ikke motiveres til å skaffe seg arbeid, delta i arbeidsmarkedstiltak eller andre aktiviteter som kan bidra til formidling til arbeid, eller på annen måte hindrer vedkommende i å ta ansvar for sin egen situasjon.  
Det legges vekt på den enkeltes behov når det gjelder størrelsen på livsoppholdet.  Kommunen har likevel vedtatt noen veiledende satser som brukes ved vurderingen av størrelsen på hjelpen. Disse satsene er under revidering i kommunens politiske organer, og reviderte satser vil bli lagt ut her når de er vedtatt.
Staten gir hvert år noen statlige veiledende satser som kommunene kan bruke om de ønsker det.
Temaside om livsopphold og livsoppholdssatser fra NAV.
 
Sosialstønad / Økonomisk stønad / Sosialhjelp / Stønadsformer
Hensikt med økonomisk stønad (sosialhjelp):
Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til livsopphold og ytes til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.
Det kan knyttes vilkår til utbetaling av økonomisk stønad.  Sosialtjenesten kan med hjemmel i § 20 stille en rekke vilkår for stønad, så lenge vilkårene har nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrenser stønadsmottakerens handle‑ eller valgfrihet, samt ikke er i strid med andre lovbestemmelser.
Som eksempler på vilkår, kan nevnes:

 • Vilkår som pålegger klienten å være tilmeldt NAV lokal eller ta i mot tilvist arbeid
 • Vilkår som pålegger klienten å delta i kvalifiserings- eller kompetansegivende tiltak
 • Vilkår som pålegger klienten arbeidsplikt (§ 5-3 andre ledd)
 • Vilkår som pålegger klienten å bytte til en rimeligere bolig
 • Vilkår som pålegger klienten å møte til veiledningssamtaler
 • Vilkår som pålegger klienten å la seg vurdere av en yrkesveileder
 • Vilkår som pålegger klienten å disponere stønaden på bestemte måter
 • Vilkår som pålegger klienten å vise ulike typer dokumentasjon, for eksempel gyldig kvittering for betalte utgifter, husleiekontrakt, legeerklæring, søknader om arbeid eller trygdeytelser med mer
 • Vilkår som pålegger klienten å innlede forhandlinger med fordringshavere for å oppnå gunstigere nedbetalingsordninger
   

Hvis en søker er vurdert som berettiget til økonomisk stønad, må det gjøres en vurdering av i hvilken form stønaden skal utbetales.  Det vanligste er at stønaden gis som bidrag, men i enkelte tilfeller kan stønaden bli gitt som et lån (sosiallån).  Dette er som oftest et rentefritt lån som enten tilbakebetales i en engangssum, eller med månedlige avdrag.  Ved vurdering om at hjelpen skal gis som lån eller ikke skal det vurderes i forhold til stønadsmottakerens mulighet til å tilbakebetale lånet.
Med andre ord:
Økonomisk stønad i form av lån er først og fremst aktuelt dersom sosialtjenesten antar at mottaker vil bli i stand til å tilbakebetale lånet.

Det kan være aktuelt å yte stønad i form av lån i situasjoner der sosialtjenesten, etter en konkret vurdering, mener søkers økonomiske situasjon vil bedre seg innen kort tid, f.eks. der vedkommende er i ferd med å selge sin bolig, eller der vedkommende forventes å få nødvendige midler på annen måte.
For å sikre at innvilget stønad går til det formålet det er tenkt å dekke, kan sosialtjenesten gi hjelpen i form av varer og tjenester (eller rekvisisjon på dette).  Det må da foreligge konkrete holdepunkter som tilsier at hjelpen ikke vil bli brukt til det formålet den er tenkt å dekke.  På samme måte kan økonomisk hjelp til husleie, strøm og andre utgifter sendes direkte til fordringshaver.

Temaside om økonomisk stønad fra NAV.
  
 
STØNAD TIL ENSLIG FORSØRGER     Til toppen av siden
Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og stimulere til selvforsørgelse.
Oversikt over stønader til enslig forsørger fra NAV.
 
Flyttetilskudd / Tilskudd til flytting
Dersom du som enslig forsørge må flytte for å komme i arbeid, kan du få tilskudd til flytteutgifter.
Oversikt over stønader til enslig forsørger fra NAV.
 
Overgangsstønad
Overgangsstønad skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn.
Temaside om overgangsstønad fra NAV.
 
Stønad til barnetilsyn
Stønad til barnetilsyn skal hjelpe deg til å komme deg i, eller fortsette i, arbeid. Du kan også få stønaden mens du er under utdanning.
Temaside om støtte til barnetilsyn fra NAV.
 
Utdanningsstønad
Dersom du er enslig mor eller far kan du få utdanningsstønad når du tar nødvendig utdanning eller opplæring.
Temaside om utdanningsstønad fra NAV.
 
 
STØNAD VED ARBEIDMARKEDSTILTAK     Til toppen av siden
Arbeidsmarkedsloven fra Lovdata.

Forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v. fra Lovdata. (ny forskrift) 
 
Borteboertillegg
Oversikt over satsene for stønad ved arbeidsmarkedstiltak fra NAV.
 
Flyttetilskudd / Tilskudd til flytting
Oversikt over satsene for stønad ved arbeidsmarkedstiltak fra NAV.
 
Individstønad
Oversikt over satsene for stønad ved arbeidsmarkedstiltak fra NAV.
 
Reisetilskudd
Oversikt over satsene for stønad ved arbeidsmarkedstiltak fra NAV.
 
Tilsynstillegg
Oversikt over satsene for stønad ved arbeidsmarkedstiltak fra NAV.
 
 
SVANGERSKAPSPENGER     Til toppen av siden
Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
Informasjon om svangerskapspenger fra NAV
 
 
SYKEPENGER     Til toppen av siden
Informasjon om sykepenger til arbeidstakere fra NAV.
Informasjon om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere fra NAV.
Informasjon om sykepenger til særskilte grupper fra NAV
 
 
UFØRESTØNAD / UFØREYTELSER     Til toppen av siden
Uføregrad
Les om nedsatt inntektsevne og uføregrad i Folketrygdlovens §12-7.
 
Uføretrygd / Tidsbegrenset uførestønad
Tidsbegrenset uførestønad opphørte 1. mars 2010, og den ble da erstattet med en stønad som kalles arbeidsavklaringspenger.

Temaside om arbeidsavklaringspenger fra NAV

Temaside om uføreytelser fra NAV.
 
Uføretrygd (uførepensjon) kan gis dersom det ikke er utsikt til bedring av din inntekts- og arbeidsevne.
Informasjon om uførepensjon fra NAV.
 
 
VENTELØNN     Til toppen av siden
Ventelønn kan innvilges til ansatte i statlige virksomheter som blir uforskyldt oppsagt.
Informasjon om ventelønn fra NAV.
 
Vartpenger
Vartpenger er en økonomisk støtteordning for ansatte som blir overtallige og oppsagte fra ikke-statlige virksomheter med medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Informasjon om vartpenger fra Statens pensjonskasse.
 
Ventepenger
Dersom aldersmessige eller andre hensyn tilsier det, kan kommunestyret tilstå ventepenger til folkevalgt medlem som blir meldt ut av tjenestepensjonsordningen uten rett til løpende alders- eller uførepensjon.
 
Ventepenger tilstås med et årlig beløp som fastsettes for høyst tre år av gangen, og som ikke kan overstige den alderspensjon som den folkevalgte på grunnlag av sin funksjonstid ville vært berettiget til.

 
VENTESTØNAD     Til toppen av siden
Ventestønad er en stønad til livsopphold, og skal erstatte tapt inntekt nåe man har avsluttet en lang dagpengeperiode.  

Publisert: 17.02.2009 11:06 Sist endret: 07.02.2020 14:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS