Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Nye Vinne - Ness skole

I  juni 2017 ble det bestemt bla følgende av kommunestyret i «Skolestruktursaken» Politisk sak (PS) 56/17 :
- Ness skole slås sammen med Vinne skole fra 01.08.2019.


En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør en full renovering av en ny felles barneskole i Vinne. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.

Det var flere vedtak i denne saken, og først ut var nedlegging av Volden skole, som da ble sammenslått med Vuku oppvekstsenter fra 1/8-2018.

Rundt årsskiftet 17/18 utarbeidet rådmannen en tidsplan og milepælsplan, og i PS 05/18 ble følgende vedtatt:
Kommunestyret tar saken, «Utbygging av Vinne skole, framdrift og milepæler», til etterretning, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen med etablering av felles skoleanlegg for det som blir de tidligere skolekretsene i Vinne og Ness – i Vinne som beskrevet.
Tids- og milepælsplanen så den gang slik ut:

Milepælplan

Skolen skulle altså være ferdig senest i mars 2020. Vi vet i dag at dette er utsatt med over 1 år.

Neste steg i denne prosessen var oppstart av forprosjekt. I PS 97/17, «Organisering av forprosjekt – utbygging og renovering av Vinne skole», vedtok kommunestyret følgende:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide et forprosjekt for renovering og utbygging av Vinne skole for inntil 350 elever, 2 paralleller med inntil 14 klasser og en brutto arealutvidelse på inntil 1400 kvm2 innenfor en kostnadsramme på 110 millioner kroner. Dette for å møte behovet ved en sammenslått skole bestående av elever fra Ness skolekrets og Vinne skolekrets fra 1/8-2019.
 2. Det utarbeides et forprosjekt i samarbeid med et arkitektfirma/ingeniørfirma. Forprosjektet legges frem for kommunestyret for godkjenning.
 3. Det opprettes en styringsgruppe for forprosjektet som består av virksomhetsleder teknisk drift, virksomhetsleder skole og sfo, rektorene ved Vinne og Ness skoler, samt verneombud, SFO leder og FAU leder fra hver av skolene.
 4. Forprosjektet innebærer utvikling av tekniske løsninger, romprogram og et kostnadsoverslag i et samarbeid mellom styringsgruppe og rådgiver. I tillegg innebærer dette arbeidet høy grad av brukerpåvirkning fra ansatte, elever, foreldre og andre naturlige interessenter (frivillige lag og organisasjoner med tilknytting til Vinne og Ness skoleområder). Rådet for likestilling av funksjonshemmede inviteres også til å komme med innspill i forprosjektet.
 5. Rådmannen bes om å finne løsning for midlertidige lokaler for Vinne skole i byggeperioden. Forslag til løsning legges frem til politisk behandling.

 

Grunnlag for forprosjektutlysing og reguleringsplan ble utarbeidet våren og sommeren 2018, og Link arkitektur AS ble valgt som arkitektfirma for å drive frem et forprosjekt. Det skulle beskrives muligheten for full renovering inkl. utvidelse, eller riving av gammel skole og oppsett av helt nytt bygg. Forprosjektet bar preg av bred brukermedvirkning fra elever, ansatte, foreldre, lag og organisasjoner.

I PS 5/18 ble et forprosjekthefte med ulike modeller og budsjetter lagt frem for politikerne, som endte ut i følgende vedtak:

 1. Prosess med bygging av nye Vinne og Ness skole fortsetter med grunnlag i fremlagte forprosjekt, og prosjekt legges ut på anbud som en totalentreprise med planlagt byggestart høsten 2019 etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler».
 2. Økte investeringskostnader, økte renter og avdrag prioriteres inn i kommende økonomiplan 2020-2023.
 3. Kommunen initierer en prosess i 2019 med tanke på å få erstattet skytteranlegget ved Vinne skole med nytt skytteranlegg i kommunen snarest mulig, da også med eventuelle flere bidragsytere og brukere. Det søkes om delvis finansiering gjennom spillemidler.
 4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer kommunestyret rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.

 

Vinne IL, Verdal søndre skytterlag og Verdal sportsskytterlag var tre av de frivillige lag og foreninger kommunen måtte finne nye løsninger for med tanke på at de alle hadde lokaler i, eller ved den gamle skolen.

Skytterlagene var på dette tidspunkt med i en prosess for å skape et nytt skytteranlegg et annet sted i kommunen i samarbeid med flere andre skytterlag.

Vinne IL var med i prosessen med den nye skolen, og tanken var at de skulle fortsette sambruket med skolen, da uten eget klubbhus som måtte rives i renoveringsprosessen.

I juni 2019 ble det utlyst konkurranse om å bygge Nye Vinne og Ness skole. I september fikk kommunen inn flere tilbud som endte opp med at Byggmesteran AS ble valgt som hovedentreprenør i en totalentreprise. Alle tilbud som kom inn var lagt høyere i pris enn forventet, og da kom en runde med innsparingstanke for å kunne holde budsjett som var lagt i kommunens økonomiplan for perioden.

Etter mye frem og tilbake endte det med at Vinne IL sin festekontrakt ble utløst og klubbhuset skulle rives. Skytterlagene ble senere «tegnet tilbake» inn i skolens sokkeletasje, og får erstatningslokaler der.

Etter dette ble det en lang prosess med tanke på om det skulle bygges en stor idrettshall på 640 kvm slik forprosjektet opprinnelig viste, eller om man av økonomiske hensyn skulle redusere hallstørrelsen til rundt 300kvm. Høsten 2019 ble brukt til å gå gjennom prosjektet sammen med totalentreprenør, og vi fikk på plass et byggherreombud, Helge Skjærpe fra ProMidt AS. Alle innsparingspotensialer ble gjennomgått, spillemiddelordninger ble gjennomsøkt av kulturkontoret ved Frode Strand, og til slutt ble et finansieringsforlag og budsjett lagt frem for politikerne i PS 118/19 «Finansiering av Vinne og Ness skole».

Her er vedtaket i sin helhet:

 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre bygging av nye Vinne og Ness skole som prosjektert, med de endringer som er beskrevet i alternativ løsning. (Nedgradert aktivitetshall og skytteranlegg). Kommunestyret bevilger en total kostnadsramme på 207 mill til nye Vinne/Ness skole.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å skrive kontrakt med entreprenør Byggmesteran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre en avtale med Vinne Il med en erstatningssum på inntil 8,25 mill kroner og fremtidige bruksrettigheter av lokaler i nye Vinne og Ness skole. Kommunen sørger for at Vinne IL har tilgang til fotballbaner og garderober i byggeperioden.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fortsette arbeidet med å få på plass erstatningslokaler for Verdal søndre skytterlag og Verdal sportskytterlag i skoleanlegget Vinne og Ness.
 5. Idrettshall Vinne og Ness barneskole.
  Kommunestyre ber rådmannen om å legge fram en tilleggsutredning som beskriver muligheten for å legge til idrettshallen slik den framgår av forprosjektet. Dette for å imøtekomme behovet for hallkapasitet beskrevet av FAU Vinne/Ness, samt årsmøtet i Vinne IL

 

Som vi ser ble rådmannen bedt om å på nytt utrede kostnadene ved å beholde stor hall på 640 kvm slik forprosjektet viste, og samtidig bygge nytt skytteranlegg for skytterlagene i den nye skolen, men til vedtatt pris.

Etter en ny gjennomgang av muligheter for spillemiddelfinansiering, og gjennomgang av hver minste detalj i prosjektet la rådmannen frem ny sak i PS 12/20 «Tilleggsutredning idrettshall Vinne», ble følgende vedtatt:
Kommunestyret vedtar å utvide byggeprosjektet ved Vinne skole av typen «basketballhall» på 640 kvm, med to garderobesett. Brutto kostnad for prosjektet økes til 217,2 millioner kroner. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide økte netto investeringskostnader på 3,6 millioner kroner i neste budsjettrevisjon.

I februar 2020 kom så endelig selve byggingen i gang, som da startet med å rive og miljøsanere deler av den gamle bygningsmassen.

Planen er at kommunen som byggherre skal overta bygget den 20/5-2021, med offisiell åpning til skolestart skoleåret 2021-2022.

  
Verdal 20/8-2020
John Olav Larsen, Programrådgiver skole-. og barnehagebygg, Verdal kommune.

Publisert: 22.09.2020 12:13 Sist endret: 28.10.2020 09:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS