Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Veg og vegtrafikk

AKSELLASTRESTRIKSJONER     Til toppen av siden
Begrensning i hvor tunge kjøretøy som kan kjøre på en veg, akseltrykket må være unnder en viss grense.

Telerestriksjoner
Det innføres normalt ikke telerestriksjoner på de kommunale vegene i Verdal kommune.
Statens vegvesen utgir årlig oppdaterte veglister som gir informasjon om tillatt aksellast mm for de offentlige vegene.

 
BOMPENGER     Til toppen av siden
Autopass
Automatisk betaling av bompenger, parkering og ferje - Statens vegvesen eier AutoPASS-systemet.
Hvert bompengeanlegg i Norge har et bompengeselskap som skal stå for finansieringen av vegprosjektet. Retten til å kreve inn bompenger er gitt ved inngåelse av bompengeavtalen med Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

I Verdal kommune er det ingen offentlige veger som har bompengeinnkreving, men flere private veier har bompengeavgift for å finansiere vedlikehold. 
 
 
BRØYTING     Til toppen av siden
Brøyting blir foretatt når det er 10-15 cm snø. Det er virksomhetsområde Teknisk drift i Verdal kommune som har ansvaret for brøyting av kommunale veger. For riksveger og fylkesveger er det Statens vegvesen som er ansvarlig for brøytinga. 
 
Brøyteavtale
Verdal kommune foretar en god del snøbrøyting selv, i tillegg inngås det avtale med en rekke private aktører for deler av det kommunale vegnettet..
 
 
GANGVEG     Til toppen av siden
Fortau
*

Fotgjenger
*

Gangfelt
*

Gangsti / Gangveg / Gangvei
'

 
GATELYS
     Til toppen av siden
Gatebelysning / Vegbelysning / Veglys / Veibelysning / Veilys
Meld fra om gatelys som ikke virker.

 
KAMERATKJØRING
     Til toppen av siden
*

 
MILJØVENNLIG TRANSPORT
     Til toppen av siden
Om miljøvennlig transport under Kollektivtransport på tema Trafikk, reiser og samferdsel.

 
PARKERING
     Til toppen av siden
Det er ingen områder med avgiftsparkering i Verdal kommune, men under enkelte store arrangement er det organisert egne parkeringsplasser med vakt og avgift (for eksempel ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i forbindelse med Spelet om Heilag Olav).
 
Parkeringsbot / Parkeringsgebyr
Ettersom det ikke er avgiftsparkering i Verdal kommune, vil du bare kunne få parkeringsbot ved å parkere i strid med lover og regler (f.eks. på plass reservert forflytningshemmede uten å ha bevis). Det er politiet som eventuelt bøtelegger feilparkerte bilder i Verdal, kommunen har ingen parkeringsvakter.
 
Parkeringskort
Parkeringskort er uaktuelt i Verdal kommune, ettersom kommunen ikke har avgiftsparkering.
 
Parkeringsløyve / Parkeringstillatelse / Parkering for forflytningshemmede
Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.
Tillatelsen medføre rett til å parkere gratis på avgiftsbelagte parkeringsplasser samt rett til å benytte særskilt merkede parkeringsplasser for forflytningshemmede..
Tillatelsen gis for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid.
Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved kontroll.


RUTEPLANLEGGER     Til toppen av siden
Vegkart / Veikart

 
SKOLESKYSS / SKOLEBUSS / SKOLETRANSPORT     Til toppen av siden
Kapitel 7 i Opplæringslova inneholder all lovregulering av skoleskyss, både for grunnskole og videregående skole..
Den enkelte kommune og fylkeskommune skal organisere skyss (og eventuelt losji) i tråd med det loven fastsetter.
Se for øvrig informasjon om skoleskyss under Grunnskoleopplæring.
 
 
SYKKEL     Til toppen av siden
Om sykkel under Friluftsliv på tema Kultur, idrett og friluftsliv.

  
TILRETTELAGT TRANSPORT
     Til toppen av siden
TT-bruker / TT-kort / TT-ordning / TT-tjeneste / Drosjelapper / Reiserett 


  
TRAFIKKINFORMASJON     Til toppen av siden
Kolonnekjøring / Omkjøring
Se trafikkinformasjon / vegmeldinger fra Statens vegvesen

Vegmelding / Veimelding

Vegstengning / Vegstenging
Informasjon om lokale og midlertidige vegstenginger legges ut som nyhet på kommunens startside.
For øvrige meldinger henvises det til trafikkinformasjon / vegmeldinger fra Statens vegvesen 

 
TRAFIKKSIKKERHET     Til toppen av siden
Skoleveg / Skolevei
*

Trafikksikkerhetsutvalg
Verdal kommune har et eget trafikksikkerhetsutvalg  

Mandatet for det kommunale trafikksikkerhetsutvalget kan du se her.

Trafikksikkerhetsplan
Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2024

Trafikkulykker / Vegtrafikkulykke / Veitrafikkulykke
*
 

Trygg trafikk
Trygg trafikk sine hjemmesider.
 
 
VEGBYGGING     Til toppen av siden
Avkjøringstillatelse / Avkjørsel / Avkøyrselløyve
Før ny avkjøring kan etableres, eller man vil ha en utvidet bruk av eksisterende, må man innhente tillatelse fra vegmyndighetene (for riksveger), fylkeskommunen (for fylkesveger) og kommunen (for kommunale veger).
Se veglovens paragraf 40.

Søknad om avkjørsel fra offentlig veg - lenke til skjema og veileder hos Statens vegvesen.
 
Brobygging / Brubygging
*

Landbruksveg / Landbruksvei
Nybygging og ombygging  av bil- og traktorveger innen jord- og skogbruk skal godkjennes av kommunen før bygging.  

Enkle driftsveger som medfører ubetydelige terrenginngrep er unntatt. I tvilstilfeller bør det tas kontakt med landbruksenheten for å få avklart om en veg skal godkjennes eller ikke.

Skjema SLF-902 for søknad om godkjenning finner du her.
 
Privat veg / Privat vei
Det er virksomhetsområdet Teknisk drift i Verdal kommune som har ansvaret for vedlikehold av kommunale veger, og de kan også gi informasjon om private veger.
 
Skogsbilveg / Skogsbilvei / Skogveg / Skogvei
Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet. (PDF)

Tunnelbygging
*

Veibygging / Vegbygging
Teknisk drift har ansvar for kommunale veger i Verdal kommune.

Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.
 
Verdal kommune har vedtatt egne retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet.
 
 
VEGVEDLIKEHOLD / VEIVEDLIKEHOLD     Til toppen av siden
Asfaltering / Asfaltlapping
*

Feiebil / Kosting
Kommunen sørger hver vår for feiing av asfalterte kommunale veger, sykkelveger og plasser, slik at restene etter vinterens strøing ryddes unna. Feiinga gjøres normalt rundt månedskiftet april / mai.

Grusing / Strøing
Teknisk drift har ansvar for kommunale veger, gangveger og sykkelveger i Verdal kommune.

Statens vegvesen har ansvar for riks- og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveger.
 
Kantklipping
*

Privat veg / Privat vei
Når det gjelder private veger må den enkelte eier selv stå for vedlikeholdet.

Publisert: 10.03.2009 12:11 Sist endret: 30.03.2022 14:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS